تصویر تماس
مدیر عامل
آدرس:
جزیره کیش فرودگاه بین المللی کیش سالن ورودی فرودگاه پلاک ۲۰۳
کیش
فرودگاه
۷۹۴۱۹۶۳۳۵۵
ایران
تلفن:
۴۴۴۲۷۷۰ ۷۶ ۹۸ +
فکس:
۴۳۸۵۵۶۱۹ ۲۱ ۹۸ +
موبایل:
۱۲۵۹ ۱۱۳ ۹۳۵ ۹۸ +
قسمتهای ضروری*