تماس با مدیر عامل
مدیر عامل
آدرس:
جزیره کیش فرودگاه بین المللی کیش سالن ورودی فرودگاه پلاک ۲۰۳
کیش
فرودگاه
۷۹۴۱۹۶۳۳۵۵
ایران
تلفن:
۴۴۴۲۷۷۰ ۷۶ ۹۸ +
نمابر:
۴۳۸۵۵۶۱۹ ۲۱ ۹۸ +
موبایل:
۱۲۵۹ ۱۱۳ ۹۳۵ ۹۸ +
ارسال ایمیل