تصویر تماس
روابط عمومی
آدرس:
جزیره کیش
کیش
فرودگاه
۷۹۴۱۹۶۳۳۵۵
ایران
تلفن:
۴۴۴۴۲۷۷۰ ۷۶ ۹۸ +
فکس:
۴۳۸۵۵۶۱۹ ۲۱ ۹۸ +
موبایل:
۴۴۶۳ ۷۶۸ ۹۳۴ ۹۸ +
قسمتهای ضروری*