انتقادات و پیشنهادات
مقام:
روابط عمومی و رسیدگی به شکایات و انتقادات
آدرس:
جزیره کیش
کیش
فرودگاه
۷۹۴۱۹۶۳۳۵۵
ایران
تلفن:
۴۴۴۴۲۷۷۰ ۷۶ ۹۸ +
فکس:
۴۳۸۵۵۶۱۹ ۲۱ ۹۸ +
موبایل:
۴۴۶۳ ۷۶۸ ۹۳۴ ۹۸ +
Send an Email
اختیاری