هر گونه شکايت ، پيشنهاد يا انتقاد خود را از اين طريق منتقل فرماييد و يا مي تواتوانيد با حضور در دفت
 هر گونه شکايت ، پيشنهاد يا انتقاد خود را از اين طريق منتقل فرماييد و يا مي تواتوانيد با حضور در دفتر آژانس تحويل ما فرماييدسایر اعلانات